.RU

Радиотехника и космос - часть 4

Ôèçèêàì óæå äàâíûì-äàâíî èçâåñòíî ÿâëåíèå ñëî­æåíèÿ âîëí, íàçâàííîå èìè èíòåðôåðåíöèåé.  øêîëü­íîì ó÷åáíèêå ôèçèêè ïîäðîáíî îïèñàíî, êàêîå çíà÷å­íèå èìååò èíòåðôåðåíöèÿ íà ïðàêòèêå. Îêàçûâàåòñÿ, èíòåðôåðåíöèþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ðàäèîàñòðî­íîìèè.

Âîîáðàçèì, ÷òî îäíîâðåìåííî èç äâóõ èñòî÷íèêîâ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ äâå âîëíû. Åñëè îíè, êàê ãîâîðÿò ôèçèêè, íàõîäÿòñÿ â ïðîòèâîïîëîæíûõ ôàçàõ, òî åñòü «ãîðá» îäíîé ïðèõîäèòñÿ êàê ðàç ïðîòèâ «âïàäèíû» äðóãîé, îáå âîëíû «ïîãàñÿò» äðóã äðóãà, è êîëåáàíèÿ ñðåäû ïðåêðàòÿòñÿ. Åñëè ýòî ñâåòîâûå âîëíû—íàñòó­ïèò òüìà, åñëè çâóêîâûå—òèøèíà, åñëè âîëíû íà âîäå — ïîëíûé ïîêîé.

Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî âîëíû íàõîäÿòñÿ â îäèíàêî­âûõ ôàçàõ («ãîðá» îäíîé âîëíû ñîâïàäàåò ñ «ãîðáîì» äðóãîé). Òîãäà òàêèå âîëíû óñèëèâàþò äðóã äðóãà, è êîëåáàíèÿ ñðåäû áóäóò ñîâåðøàòüñÿ ñ óäâîåííîé èí­òåíñèâíîñòüþ.

Ïðåäñòàâèì ñåáå òåïåðü óñòðîéñòâî, íàçûâàåìîå ðàäèîèíòåðôåðîìåòðîì (ðèñ.3). Ýòî äâà îäèíàêîâûõ ðàäèîòåëåñêîïà, ðàçäåëåííûõ ðàññòîÿíèåì (áàçîé) è ñîåäè íåííûõ ìåæäó ñîáîé ýëåêòðè÷åñêèì êàáåëåì, ê ñåðåäèíå êîòîðîãî ïðèñîåäèíåí ðàäèîïðèåìíèê. Îò èñòî÷íèêà ðàäèîèçëó÷åíèÿ íà îáà ðàäèîòåëåñêîïà íå­ïðåðûâíî ïðèõîäÿò ðàäèîâîëíû. Îäíàêî òåì èç íèõ, êîòîðûå ïîïàäàþò íà ëåâîå çåðêàëî, ïðèõîäèòñÿ ïðî­äåëàòü íåñêîëüêî áîëüøèé ïóòü, ÷åì ðàäèîâîëíàì, óëîâëåííûì ïðàâûì ðàäèîòåëåñêîïîì. Ðàçíèöà â ïó­òÿõ, íàçûâàåìàÿ ðàçíîñòüþ õîäà, ðàâíà îòðåçêó ÀÁ. Íåòðóäíî ñîîáðàçèòü, ÷òî åñëè â ýòîì îòðåçêå óêëàäû­âàåòñÿ ÷åòíîå ÷èñëî ïîëóâîëí óëàâëèâàåìîãî ðàäèî­èçëó÷åíèÿ, òî «ëåâûå» è «ïðàâûå » ðàäèîâîëíû ïðèäóò â ïðèåìíèê ñ îäèíàêîâîé ôàçîé è óñèëÿò äðóã äðóãà. Ïðè íå÷åòíîì ÷èñëå ïîëóâîëí ïðîèçîéäåò îáðàòíîå— âçàèìíîå ãàøåíèå ðàäèîâîëí, è â ïðèåìíèê ðàäèîñèã­íàëû âîâñå íå ïîñòóïÿò.

Îáðàòèòå âíèìàíèå: ïðè èçìåíåíèè íàïðàâëåíèÿ íà èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ ìåíÿåòñÿ è ðàçíîñòü õîäà.

Äîñòàòî÷íî ïðè ýòîì (÷òî î÷åíü âàæíî!) ëè øü âåñüìà íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå óãëà j, ÷òîáû «ãàøåíèå» âîëí ñìåíèëîñü èõ óñèëèåì èëè íàîáîðîò, íà ÷òî ñðà­çó æå îòçîâåòñÿ âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíûé ðàäè îïðè ­åìíèê.

Ðàäèîèíòåðôåðîìåòðû äåëàþò, êàê ïðàâè ëî, íå­ïîäâèæíûìè. Íî âåäü Çåìëÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã ñâîåé îñè, è ïîýòîìó ïîëîæåíèå ñâåòèë íà íåáå íåïðåðûâíî ìåíÿåòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, â ðàäèîèíòåðôåðîìåòðå ïî­ñòîÿííî áóäóò íàáëþäàòüñÿ ïåðèîäè÷åñêèå óñèëåíèÿ è îñëàáëå íèÿ ðàäèîïåðåäà÷è îò íàáëþäàåì îãî èñòî÷íè ­êà êîñìè÷åñêèõ ðàäèîâîëí.

Ðàäèîèíòåðôåðîìåòðû ãîðàçäî «çîð÷å» îáû÷íûõ ðàäèîòåëåñêîïîâ, òàê êàê îíè ðåàãèðóþò íà î÷åíü ìà­ëûå óãëîâûå ñìåùåíèÿ ñâåòèëà, à çíà÷èò, è ïîçâîëÿ­þò èññëåäîâàòü îáúåêòû ñ íåáîëüøèìè óãëîâûìè ðàç­ìåðàìè. Èíîãäà ðàäèîèíòåðôåðîìåòðû ñîñòîÿò íå èç äâóõ, à èç íåñêîëüêèõ ðàäèîòåëåñêîïîâ. Ïðè ýòîì ðàç­ðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ðàäèîèíòåðôåðîìåòðà ñóùåñò­âåííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Åñòü è äðóãèå òåõíè÷åñêèå óñò­ðîéñòâà, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîâðåìåííûì «ðàäèî ãëàçàì» àñòðîíîìîâ ñòàòü î÷åíü «çîðêèìè», ãîðàçäî áîëåå çîðêèìè, ÷åì íåâîîðóæåííûé ÷åëîâå÷åñêèé ãëàç!


proektirovanie-i-prognozirovanie-v-sfere-prestupnosti.html
proektirovanie-i-raschet-vodopropusknih-trub.html
proektirovanie-i-sozdanii-bezopasnih-uslovij-truda-na-predpriyatii.html
proektirovanie-informacionnoj-sistemi.html
proektirovanie-kafe-nora-v-ulan-ude-na-50-mest.html
proektirovanie-kolbasnogo-ceha.html
 • assessments.largereferat.info/druzhinec-ml-kulturno-yazikovoe-mnogoobrazie-pridnestrovya-v-zerkale-etnoyazikovih-processov-sovremennosti.html
 • institute.largereferat.info/fizkultura-i-sport-byulleten-novih-postuplenij-2009-god.html
 • studies.largereferat.info/123-gidrohimicheskie-pokazateli-o-v-dudnik-rukovoditel-mezhregionalnogo-territorialnogo.html
 • testyi.largereferat.info/7522400010000000563-1-obshaya-harakteristika-sostoyaniya-rabot-po-formirovaniyu-elektronnogo-pravitelstva-regiona.html
 • write.largereferat.info/glava-31-shantazh-dzhon-grishem-perevod-s-anglijskogo-v-m-zabolotnij-ocrspellchec-tymond-anons.html
 • bukva.largereferat.info/opasnie-faktori-uchebnoe-posobie-avtori-plotnikov-v-v-tunegolovec-v-p-dvgu-dalribvtuz-2001-vvedenie.html
 • student.largereferat.info/2-metodologicheskij-aspekt-raboti-poziciya-avtora-ponyatie-samoaktualizaciya-v-psihologii.html
 • tetrad.largereferat.info/vidimij-miru-smeh-i-nezrimie-nevidimie-emu-slyozi.html
 • reading.largereferat.info/kursovaya-rabota-po-obshej-himicheskoj-tehnologii-na-temu-proizvodstvo-stroitelnogo-kirpicha.html
 • zanyatie.largereferat.info/teorii-proishozhdeniya-gosudarstva.html
 • spur.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-po-prepodavaniyu-specialnosti-uchebnij-plan-poslediplomnogo-professionalnogo-obrazovaniya-v-klinicheskoj-ordinature-po-specialnosti-revmatologiya.html
 • tests.largereferat.info/kratkoe-soderzhanie-otveti-na-bileti-po-kursu-antichnoj-literaturi.html
 • ekzamen.largereferat.info/s-a-zinin-vnutripredmetnie-svyazi-v-izuchenii-shkolnogo-istoriko-literaturnogo-kursa-moskva-russkoe-slovo.html
 • notebook.largereferat.info/klassifikaciya-predpriyatij-firm-biznes-planirovanie-tipi-biznes-planov-2-3-vidi-cen-sistema-cen-v-usloviyah.html
 • report.largereferat.info/gosudarstvennij-obrazovatelnij-standart-visshego-professionalnogo-obrazovaniya-napravlenie-540500.html
 • tasks.largereferat.info/4-i-bolee-pozdnie-izdaniya-v-seriyah-razlichnih-yuridicheskih-aktov-soderzhashie-materiali-po-russkoj-antroponimike-5.html
 • zanyatie.largereferat.info/raspredelenie-hozyajstv-maloderbetovskogo-ulusa-po-kolichestvu-golov-skota-raznogo-vida.html
 • university.largereferat.info/glava-6-pered-vami-dzhonatan-svift-kakim-on-bil-v-realnosti-ne-tolko-avtor-populyarnejshej-skazki-puteshestviya.html
 • report.largereferat.info/indikaciya-displeya-i-naznachenie-knopok-upravleniya-6.html
 • portfolio.largereferat.info/opdf03-osnovi-specialnoj-pedagogiki-i-psihologii.html
 • uchenik.largereferat.info/himiya-kak-otrasl-estestvoznaniya.html
 • abstract.largereferat.info/1-respublikanskaya-obshestvennaya-organizaciya-klub-hraniteli-ozera.html
 • paragraph.largereferat.info/leumettanu-ilimni-negzg-tarihi-damu-kezeder-leumettanu-damuindai-klassikali-keze.html
 • teacher.largereferat.info/glava-31-zametish-zmej-s-dvojnim-yazikchom.html
 • paragraph.largereferat.info/metodicheskie-rekomendacii-dlya-pedagogov-sistemi-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detej-k-dopolnitelnoj-obrazovatelnoj-programme-i-posobiyu-dlya-obuchayushihsya-po-kursu-ya-mogu-rabotat-v-sovremennom-ofise-moskva.html
 • upbringing.largereferat.info/lekciya-8-pravo-sobstvennosti-v-mchp-programma-kursa-mesto-celi-i-zadachi-disciplini-v-obrazovatelnoj-professionalnoj.html
 • klass.largereferat.info/6sostoyanie-zdorovya-shkolnikov-meri-po-ohrane-i-ukrepleniyu-zdorovya-doklad-arhipovoj-g-i-direktora-mou-bolsheyanikovskaya-sosh.html
 • portfolio.largereferat.info/planirovanie-6-klass-stranica-4.html
 • lesson.largereferat.info/problema-prestupnosti-nesovershennoletnih.html
 • uchenik.largereferat.info/koncepciya-prodvizheniya-na-rinok-predpriyatiya-torgovli-na-primere-produktovogo-magazina.html
 • education.largereferat.info/-harakteristika-semej-publichnij-otchet-mou-yamenskoj-sosh.html
 • institute.largereferat.info/g-i-shevelyova-kontrol-kachestva-produkcii-stranica-9.html
 • nauka.largereferat.info/vergilij-uorren-u-f-najdennij-raj-na-severnom-polyuseu-f-uorren-per-s-angl-n-gusevoj.html
 • occupation.largereferat.info/nekotorie-osobennosti-zashiti-poleznoj-modeli-v-armenii.html
 • knowledge.largereferat.info/naredba-21-ot-18-yuli-2005-g-za-reda-za-registraciya-sobshavane-i-otchet-na-zaraznite-bolesti-vsila-ot-01-01-2006-g-stranica-3.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.