.RU

Радиотехника и космос - часть 4

Ôèçèêàì óæå äàâíûì-äàâíî èçâåñòíî ÿâëåíèå ñëî­æåíèÿ âîëí, íàçâàííîå èìè èíòåðôåðåíöèåé.  øêîëü­íîì ó÷åáíèêå ôèçèêè ïîäðîáíî îïèñàíî, êàêîå çíà÷å­íèå èìååò èíòåðôåðåíöèÿ íà ïðàêòèêå. Îêàçûâàåòñÿ, èíòåðôåðåíöèþ ìîæíî èñïîëüçîâàòü â ðàäèîàñòðî­íîìèè.

Âîîáðàçèì, ÷òî îäíîâðåìåííî èç äâóõ èñòî÷íèêîâ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ äâå âîëíû. Åñëè îíè, êàê ãîâîðÿò ôèçèêè, íàõîäÿòñÿ â ïðîòèâîïîëîæíûõ ôàçàõ, òî åñòü «ãîðá» îäíîé ïðèõîäèòñÿ êàê ðàç ïðîòèâ «âïàäèíû» äðóãîé, îáå âîëíû «ïîãàñÿò» äðóã äðóãà, è êîëåáàíèÿ ñðåäû ïðåêðàòÿòñÿ. Åñëè ýòî ñâåòîâûå âîëíû—íàñòó­ïèò òüìà, åñëè çâóêîâûå—òèøèíà, åñëè âîëíû íà âîäå — ïîëíûé ïîêîé.

Ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, ÷òî âîëíû íàõîäÿòñÿ â îäèíàêî­âûõ ôàçàõ («ãîðá» îäíîé âîëíû ñîâïàäàåò ñ «ãîðáîì» äðóãîé). Òîãäà òàêèå âîëíû óñèëèâàþò äðóã äðóãà, è êîëåáàíèÿ ñðåäû áóäóò ñîâåðøàòüñÿ ñ óäâîåííîé èí­òåíñèâíîñòüþ.

Ïðåäñòàâèì ñåáå òåïåðü óñòðîéñòâî, íàçûâàåìîå ðàäèîèíòåðôåðîìåòðîì (ðèñ.3). Ýòî äâà îäèíàêîâûõ ðàäèîòåëåñêîïà, ðàçäåëåííûõ ðàññòîÿíèåì (áàçîé) è ñîåäè íåííûõ ìåæäó ñîáîé ýëåêòðè÷åñêèì êàáåëåì, ê ñåðåäèíå êîòîðîãî ïðèñîåäèíåí ðàäèîïðèåìíèê. Îò èñòî÷íèêà ðàäèîèçëó÷åíèÿ íà îáà ðàäèîòåëåñêîïà íå­ïðåðûâíî ïðèõîäÿò ðàäèîâîëíû. Îäíàêî òåì èç íèõ, êîòîðûå ïîïàäàþò íà ëåâîå çåðêàëî, ïðèõîäèòñÿ ïðî­äåëàòü íåñêîëüêî áîëüøèé ïóòü, ÷åì ðàäèîâîëíàì, óëîâëåííûì ïðàâûì ðàäèîòåëåñêîïîì. Ðàçíèöà â ïó­òÿõ, íàçûâàåìàÿ ðàçíîñòüþ õîäà, ðàâíà îòðåçêó ÀÁ. Íåòðóäíî ñîîáðàçèòü, ÷òî åñëè â ýòîì îòðåçêå óêëàäû­âàåòñÿ ÷åòíîå ÷èñëî ïîëóâîëí óëàâëèâàåìîãî ðàäèî­èçëó÷åíèÿ, òî «ëåâûå» è «ïðàâûå » ðàäèîâîëíû ïðèäóò â ïðèåìíèê ñ îäèíàêîâîé ôàçîé è óñèëÿò äðóã äðóãà. Ïðè íå÷åòíîì ÷èñëå ïîëóâîëí ïðîèçîéäåò îáðàòíîå— âçàèìíîå ãàøåíèå ðàäèîâîëí, è â ïðèåìíèê ðàäèîñèã­íàëû âîâñå íå ïîñòóïÿò.

Îáðàòèòå âíèìàíèå: ïðè èçìåíåíèè íàïðàâëåíèÿ íà èñòî÷íèê èçëó÷åíèÿ ìåíÿåòñÿ è ðàçíîñòü õîäà.

Äîñòàòî÷íî ïðè ýòîì (÷òî î÷åíü âàæíî!) ëè øü âåñüìà íåçíà÷èòåëüíîå èçìåíåíèå óãëà j, ÷òîáû «ãàøåíèå» âîëí ñìåíèëîñü èõ óñèëèåì èëè íàîáîðîò, íà ÷òî ñðà­çó æå îòçîâåòñÿ âåñüìà ÷óâñòâèòåëüíûé ðàäè îïðè ­åìíèê.

Ðàäèîèíòåðôåðîìåòðû äåëàþò, êàê ïðàâè ëî, íå­ïîäâèæíûìè. Íî âåäü Çåìëÿ âðàùàåòñÿ âîêðóã ñâîåé îñè, è ïîýòîìó ïîëîæåíèå ñâåòèë íà íåáå íåïðåðûâíî ìåíÿåòñÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, â ðàäèîèíòåðôåðîìåòðå ïî­ñòîÿííî áóäóò íàáëþäàòüñÿ ïåðèîäè÷åñêèå óñèëåíèÿ è îñëàáëå íèÿ ðàäèîïåðåäà÷è îò íàáëþäàåì îãî èñòî÷íè ­êà êîñìè÷åñêèõ ðàäèîâîëí.

Ðàäèîèíòåðôåðîìåòðû ãîðàçäî «çîð÷å» îáû÷íûõ ðàäèîòåëåñêîïîâ, òàê êàê îíè ðåàãèðóþò íà î÷åíü ìà­ëûå óãëîâûå ñìåùåíèÿ ñâåòèëà, à çíà÷èò, è ïîçâîëÿ­þò èññëåäîâàòü îáúåêòû ñ íåáîëüøèìè óãëîâûìè ðàç­ìåðàìè. Èíîãäà ðàäèîèíòåðôåðîìåòðû ñîñòîÿò íå èç äâóõ, à èç íåñêîëüêèõ ðàäèîòåëåñêîïîâ. Ïðè ýòîì ðàç­ðåøàþùàÿ ñïîñîáíîñòü ðàäèîèíòåðôåðîìåòðà ñóùåñò­âåííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Åñòü è äðóãèå òåõíè÷åñêèå óñò­ðîéñòâà, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ñîâðåìåííûì «ðàäèî ãëàçàì» àñòðîíîìîâ ñòàòü î÷åíü «çîðêèìè», ãîðàçäî áîëåå çîðêèìè, ÷åì íåâîîðóæåííûé ÷åëîâå÷åñêèé ãëàç!


proektirovanie-i-prognozirovanie-v-sfere-prestupnosti.html
proektirovanie-i-raschet-vodopropusknih-trub.html
proektirovanie-i-sozdanii-bezopasnih-uslovij-truda-na-predpriyatii.html
proektirovanie-informacionnoj-sistemi.html
proektirovanie-kafe-nora-v-ulan-ude-na-50-mest.html
proektirovanie-kolbasnogo-ceha.html
 • ekzamen.largereferat.info/shirokonosok-ogarej-sinici-pozhaluj-samie-poleznie-iz-ptic-obitayushih-v-rossii-s-utra-do-vechera-ni-minutki.html
 • predmet.largereferat.info/ris-75-sohranim-veb-stranicu-na-disk-tak-spokojnee-gennadij-kondratev-populyarnij-samouchitel-raboti-v-internete.html
 • ekzamen.largereferat.info/shofild-b-sh81-arkticheskie-konvoi-severnie-morskie-srazheniya-vo-vtoroj-mirovoj-vojne-per-s-angl-l-a-igorevskogo-stranica-12.html
 • reading.largereferat.info/memlekettk-izmett-tlzhati-izmet-sinilatin-orin.html
 • reading.largereferat.info/mchs-popolnitsya-sluzhboj-gornospasatelej-internet-resurs-annewsru-07022011-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-8-fevralya-2011-g.html
 • notebook.largereferat.info/katalogi-i-bazi-dannih-nauchnie-i-tehnicheskie-biblioteki-2000-7.html
 • universitet.largereferat.info/turistichn-vuzi-vropi.html
 • composition.largereferat.info/otchet-po-proektu-upravlenie-obrasheniem-s-himicheskimi-veshestvami-i-osushestvlenie-spmrhv-stranica-10.html
 • education.largereferat.info/1-saba-bajinsha-andaj.html
 • upbringing.largereferat.info/language-teaching-approaches-podhodi-k-prepodavaniyu-inostrannih-yazikov.html
 • assessments.largereferat.info/bibliograficheskaya-zapis-bibliograficheskoe-opisanie-gost-71-2003.html
 • literatura.largereferat.info/ris1-algoritm-strategicheskogo-upravleniya-cennostyu-korporacii-metodologiya-finansovogo-obosnovaniya-strategicheskih.html
 • bukva.largereferat.info/svarki-pltki-v-kolektiv-h-prichini-proflaktika.html
 • znanie.largereferat.info/a-v-reshetnikov-kandidat-himicheskih-nauk-bioorganicheskaya-himiya-i-himiya-fiziologicheski-aktivnih-i-prirodnih-veshestv-generalnij-direktor-firmi-issledovatelskie-laboratorii-rada-farma.html
 • learn.largereferat.info/glava-i-vstupitelnaya-rech-rukovodstvo-k-vedeniyu-grazhdanskih-i-ugolovnih-del.html
 • institute.largereferat.info/glava-devyataya-ernst-teodor-amadej-gofman-kroshka-cahes-po-prozvaniyu-cinnober.html
 • bukva.largereferat.info/radioaktivnost.html
 • esse.largereferat.info/programma-povisheniya-kvalifikacii-auditorov-pk-4-mezhdunarodnie-standarti-finansovoj-otchetnosti.html
 • znanie.largereferat.info/74-svedeniya-ob-uchetnoj-politike-emitenta-690091-rossiya-primorskij-kraj-uborevicha-10-korp-str-9-of-informaciya.html
 • report.largereferat.info/grafik-publikacii-trenirovochnih-rabot-11-klassa-ii-polugodie.html
 • lecture.largereferat.info/8miro-video-dc20-cifrovoe-video-na-pc-.html
 • turn.largereferat.info/osobaya-ekonomicheskaya-zona-turistsko-rekreacionnogo-tipa-vkaliningradskojoblast-i-obshaya-harakteristika-regiona-osoboj-ekonomicheskoj-zoni.html
 • knigi.largereferat.info/spisok-letnego-chteniya-dlya-3-a-klassa.html
 • literatura.largereferat.info/shahovskoj-municipalnij-rajon-dannij-informacionnij-material-podgotovlen-upravleniem-po-turizmu-i-rabote-s-molodyozhyu.html
 • diploma.largereferat.info/vladimirskie-predprinimateli-chast-3.html
 • desk.largereferat.info/organizaciya-uchastka-po-remontu-kolesnih-par-passazhirskih-vagonov-chast-6.html
 • uchitel.largereferat.info/rabotu-dlya-kotoroj-oni-ne-prednaznacheni-suvorova-sajt-voennaya-literatura.html
 • education.largereferat.info/14urovni-kommunikativnoj-kompetencii-tvorcheskij-otchyot-formirovanie-kommunikativnoj-kompetencii-uchashihsya-na-urokah.html
 • universitet.largereferat.info/tema-5-dinamika-vrashatelnogo-dvizheniya-rabochaya-programma-po-discipline-fizika-po-specialnosti-261201-65-tehnologiya.html
 • studies.largereferat.info/italyanskaya-kuhnya.html
 • upbringing.largereferat.info/konkurs-azastan-respublikasi-ltti-ekonomika-ministrlg-tabii-monopoliyalardi-retteu-zhne-bsekelestkt-orau-komitetn-amola-oblisi-bojinsha-departament.html
 • knigi.largereferat.info/shtefan-palosh-kitajskoe-iskusstvo-celitelstva.html
 • lesson.largereferat.info/uchebno-prakticheskoe-posobie-po-kursu-mirovaya-ekonomika-ufa-2008-stranica-17.html
 • largereferat.info/vodoprovodnaya-set-goroda.html
 • testyi.largereferat.info/bal-hishnikov.html
 • © LargeReferat.info
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.